Marketing PhD Students

Xinghui Chen
234B Jacobs Management Center
Email: xinghuic@buffalo.edu

Jia Shiuan Hsieh
234B Jacobs Management Center
Email: jiashiua@buffalo.edu

Seo Yoon Kang
234B Jacobs Management Center
Email: seoyoonk@buffalo.edu

Ji Myoung Kim
234B Jacobs Management Center
Email: jimyoung@buffalo.edu